clock
Persoonlijke services
thumbs-up
Wij regelen alles
euro
Betaalde stages gegarandeerd
people
Lokale ondersteuning
certificate
Geaccrediteerde programma's

Algemene Voorwaarden stage/traineeship Stage-Asia

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Stage-Asia: Gevestigd te Amsterdam, Nederland, onderdeeel van Stage-Global BV, de eigenaar.
Deelnemer: Iedere (rechts) persoon in opdracht van wie Stage-Asia service levert en verricht, dan wel met wie Stage-Asia een overeenkomst aangaat of met wie Stage-Asia in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
Programma: De service waar de deelnemer zich voor inschrijft. Namelijk: stage, of traineeship.
Positie: De werkzaamheden en omschrijving hiervan die de deelnemer zal uitvoeren bij de Host company binnen het programma van Stage-Asia.
Host company: Het bedrijf gevestigd in het buitenland waar de deelnemer zijn/haar educatieve programma zal uitvoeren.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Stage-Asia en deelnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2. Verplichtingen Stage-Asia

Stage-Asia is verplicht de verkochte service met toebehoren over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover Stage-Asia zelf daarbij belang behoudt, is Stage-Asia slechts verplicht om aan de deelnemer op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven (Art. 7:9 BW).

Artikel 3. Algemene Voorwaarden

  • Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (Art. 6:231 BW).
  • De wederpartij, genoemd de deelnemer, is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende. (Art. 6.232 BW) De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden door middel van het voldoen van de aanbetaling.

Artikel 4. Akkoord Algemene Voorwaarden

Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-Asia tot een mogelijke overeenkomst komen. Wanneer de deelnemer besluit door te gaan na het intake gesprek met een gekozen programma van Stage-Asia volgt een aanbetaling. De deelnemer tekent aanvullend een Program Agreement met daarin een omschrijving van de overeenkomst. Door middel van het tekenen van het Program Agreement gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 5. Annulering van Programma

Artikel 5A: Stage-Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten van een deelnemer tijdens het programma bij de host company. Wanneer de deelnemer wordt ontslagen, waarbij aan te tonen is dat dit niet aan de deelnemer te wijten valt kan de deelnemer een passende vervangend programma aanvragen tegen betaling. De deelnemer zal geen kosten voor bemiddeling retour ontvangen indien ontslag volgt. 
Artikel 5B: Stage-Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor studieresultaten van de deelnemer voorafgaande aan het programma. Mochten de studieresultaten eventuele invloed hebben op het programma of de start van het programma zullen de bemiddelingskosten bij de deelnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 5C: De deelnemer kan de bemiddeling annuleren als wordt voldaan aan de voorwaarden van Artikel 8. 

Artikel 6. Vlucht

Artikel 6A: Wanneer er een wijziging in de vlucht naar bestemming plaats vind kan Stage-Asia hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Mocht de deelnemer niet op de eerste dag van zijn/haar programma aanwezig kunnen zijn door soort gelijke voorvallen, en hierdoor door de host company ontbonden worden aan zijn/haar contract zijn de kosten niet te verhalen op Stage-Asia. De deelnemer heeft de mogelijkheid Stage-Asia te laten bemiddelen in een nieuw programma/positie. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Huisvesting

Huisvesting wordt door Stage-Asia verzorgd. De deelnemer ontvangt voor de vlucht informatie van de huisvesting. Stage-Asia niet aansprakelijk voor eventuele overlast, schade veroorzaakt door de deelnemer in de woning.

Artikel 8. Inschrijving/Betaling

Artikel 8A: Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-Asia tot een mogelijke overeenkomst komen. Door middel van het voldoen van de aanbetaling die daarop volgt gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stage-Asia. Er worden geen kosten in rekening gebracht tot het moment dat de deelnemer na het vrijblijvende intake gesprek akkoord geeft voor de start van de bemiddeling voor een programma van Stage-Asia. De aanbetaling bedraagt €450,- euro.
Artikel 8B: Tijdens het intake gesprek geeft de deelnemer een omschrijving van de gewenste positie binnen een programma van Stage-Asia. Aan de hand van deze omschrijving (getekend Program Agreement) verzorgt Stage-Asia het programma en positie. Wanneer achteraf blijkt dat deelnemer/opleiding instituut niet akkoord gaat met de omschrijving die tijdens het intake gesprek is gegeven  zal de deelnemer de aanbetaling niet retour krijgen. De deelnemer wordt via email op de hoogte gebracht van de besproken positie omschrijving tijdens de intake binnen het programma van Stage-Asia. Wanneer Stage-Asia een passende positie heeft gevonden aan de hand van de omschrijving van de deelnemer en de deelnemer geeft hiervoor akkoord, zullen de resterende bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Het akkoord voor de positie kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden door de deelnemer naar Stage-Asia. Hiervan kan worden afgeweken in het geval van Artikel 8C.
Artikel 8C: De deelnemer kan de bemiddeling annuleren bij het overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad. In dit geval ontvangt de deelnemer  €175,- van de aanbetaling retour van Stage-Asia. Wanneer de deelnemer is aangenomen voor een programma worden de kosten voor de bemiddeling en visum niet vergoed. In sommige gevallen kan de deelnemer aanspraak maken op dit bedrag via een reisverzekering.
Artikel 8D: Afwijzen programma/positie. Stage-Asia hanteert geen maximum aantal bedrijf waar de deelnemer bij wordt voorgedragen. Mocht de deelnemer het programma annuleren, en de deelnemer heeft 2 of meer bedrijven afgewezen of de deelnemer is door 2 of meer bedrijven afgewezen, dan zal de deelnemer de aanbetaling niet retour ontvangen. 
Artikel8E: Facturering. De factuur dient binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden. Wordt het bedrag binnen dit termijn niet voldaan zal een herinnering volgen waarbij het bedrag binnen 5 dagen voldaan dient te worden. Blijft de betaling na herinnering uit zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten van incassobureau worden volledig verhaald op de deelnemer. Incassobureau is aangesloten bij de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en zal de wettelijke rente toepassen. Facturering geschied via e-mail.
Artikel 8F: Er wordt €175,- van de aanbetaling geretourneerd wanneer Stage-Asia geen passende positie heeft gevonden en onder voorwaarde van:

  • Stage-Asia krijgt minimaal tot 3 weken voor de start van het geplande programma de tijd om een passende positie binnen het programma te vinden en, Stage-Asia krijgt minimaal 2 maanden de tijd om een passende positie te vinden. Deze 2 maanden gaan in vanaf het moment dat de aanbetaling is voldaan en de CV en motivatiebrief van de student door Stage-Asia zijn nagekeken en goedgekeurd.
  • Stage-Asia hanteert geen maximum aantal bedrijf waar de deelnemer bij wordt voorgedragen. Mocht de deelnemer het programma annuleren, en de deelnemer heeft 2 of meer bedrijven afgewezen of de deelnemer is door 2 of meer bedrijven afgewezen, dan zal de deelnemer de aanbetaling niet retour ontvangen. 
  • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met een positie, wat zowel mondeling als schriftelijk kan worden gegeven, zal de aanbetaling niet retour worden gestort en zal de deelnemer in rekening worden gebracht voor het resterende bedrag van de programma kosten.
  • De deelnemer is verantwoordelijk voor de positie en programma beschrijving tijdens het intake gesprek. Wanneer derden (te noemen: educatieve instelling) niet akkoord gaan met het programma/positie is de deelnemer hiervoor verantwoordelijk. De deelnemer dient Stage-Asia tijdens het intake gesprek op de hoogte te brengen van de eisen van eventuele betrokkende partijen.
  • Wanneer het programma niet kan plaatsvinden vanwege overmacht buiten schuld om van de deelnemer of Stage-Asia, zal de deelnemer geen refund van de aanbetaling ontvangen. De aanbetaling kan dan gebruikt worden voor een programma op een later moment.